Горбаченко В.В.

Балів рейтингу - 201 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 276

Остання атестація 01-04-2019
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званняcтарший викладач
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Підвищення кваліфікації
Інклюзія без ілюзії. Відкриваємо двері до рівних можливостей (6) 03-2024
Фізичне та ментальне здоров’я людини: принципи життєстійкості у кризових умовах (30) 01-2024
Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників (30) 02-2023
Дистанційне навчання за будь-яких умов (30) 05-2022
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у процесі викладання природничих дисциплін (біології, мікробіології, основ екології) (150) 12-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навального процесу в дистанційній формі (30) 12-2020

2024


2023


2021


2017

Педагогічне кредо: "Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення».

Освіта: вища.

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти: спеціаліст, магістр.

Освітньо-науковий ступінь (за наявності): кандидат педагогічних наук.

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Спеціальність, зазначена в дипломі: Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і фізична культура. Управління навчальним закладом.

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього): вчитель біології, фізичної культури, валеології та основ екології, викладач у ВНЗ І-ІІ р. а., магістр управління навчальним закладом.

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників: 17,5 років.

Посада: викладач, завідувач навчально-методичної лабораторії.

Професійний шлях:   

2000 - 2006  - навчання в ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

2006 - 2016 -  викладач, методист Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу.

з 2014 - викладач, методист, завідувач навчально-методичної лабораторії Звягельського медичного фахового коледжу.

ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Біологія і екологія С86, С84, С85
Біологія і екологія Л47, Л49, Л46
Мікробіологія Л47, Л46
Мікробіологія С84, С85
Мікробіологія* С83
Основи екології та профілактичної медицини Л47, Л46
Основи екології та профілактичної медицини С84, С85
Фізичне виховання Л48
2022-2023 н.р.
Біологія і екологія С84
Біологія і екологія С83
Біологія і екологія Л47
Мікробіологія Л45
Мікробіологія Л48
Мікробіологія С85
Мікробіологія* С82, С83
Основи екології С83
Основи екології Л45
Основи екології та профілактичної медицини Л48
Основи екології та профілактичної медицини С85
2021-2022 н.р.
Біологія і екологія С83
Мікробіологія Л44
Мікробіологія* С82
Основи екології С82
Основи екології Л44
2020-2021 н.р.
Мікробіологія С81
Основи екології Л43
Основи екології С81

  2024

 • Горбаченко В. Концепція формування здоров’язбережувального безпечного освітнього середовища в медичному фаховому коледжі. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць / за ред. О. І. Шапран і Ю. П. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2024. С.156 –163.
 • 2023

 • Солодовник О., Горбаченко В. Голографічний підхід у формуванні здоров’язбережувального освітнього середовища фахового медичного коледжу. Scientia et societus.: зб. наук. праць Вип. 3 / [ред. колегія: Коцур Н.І. (голов. ред.) та ін.]. Переяслав: Домбровська Я. М., 2023. С. 100–108.
 • В. Горбаченко, А. Дерипапа, В. Нестерчук Дослідження упливу військових дій на ґрунти в Україні та наслідки для здоров’я людей. Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі: збірник наукових праць / наук. ред. Ю. П. Шапран, укл. – Л. І. Довгопола. Переяслав (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2023. С.90–94.
 • В. Горбаченко, В. Годун, Ю. Павленко, Д. Назарова Дослідження заходів знищення амброзії полинолистої (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.). Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі: збірник наукових праць / наук. ред. Ю. П. Шапран, укл. – Л. І. Довгопола. Переяслав (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2023. С.94–99.
 • Горбаченко В., Солодовник О. Створення здоров’язбережувального освітнього середовища медичного коледжу в умовах воєнного стану в Україні. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць у 2 частинах / наук. ред. О. І. Шапран. Ч. 1. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2023. С. 167–175.
 • 2022

 • Горбаченко В., Ліскович Р., Тимощук М. Спеціальні методи очищення води в умовах воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі: зб. наукових праць / наук. ред. Ю. П. Шапран, укл – Л. І. Довгопола. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 45–49.
 • Солодовник О., Горбаченко В. Використання тренінгової технології надання першої домедичної допомоги в закладах освіти. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 313–319.
 • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Застосування дистанційних технологій навчання в медичному коледжі. Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку: зб. наук. праць матеріалів V Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Херсон, 1-3 грудня 2021 р.). Херсон, 2021. С. 11–14.
 • Горбаченко В., Смагін О. Використання магнітних наночастинок у виробництві магнітокерованих лікарських препаратів. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХІV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 10 січня 2022 р.). Переяслав, 2022. Вип. 34. С. 53–56.
 • 2021

 • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Інноваційний формат організації лекційних занять в умовах дистанційного навчання / В. В. Горбаченко, С. В. Солодовник // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 43 – 48.
 • 2020

 • Горбаченко В. В. Педагогічна інноватика: термінологічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2019. 384 с.
 • 2017

 • Іщук В. В. Технології навчання майбутніх фахівців медичної галузі в процесі компетентнісного підходу до їх професійної підготовки / В. В. Іщук // Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. – Ч. І. – С. 42 – 45.
 • Іщук В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентнісного підходу / В. В. Іщук // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 74 – 86.
 • 2016

 • Іщук В. В. Сучасний психолого-педагогічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький (Київська область): Домбровська Я.М., 2016. – 473 с.
 • Іщук В. В., Вознюк М. Туристичний квест – сучасний засіб залучення студентів до рухової активності під час занять фізичною культурою / В. В. Іщук, М. Вознюк // Фізкультура. Спорт. Здоров’я: матеріали Регіональної наук-практ. студентської конф. : зб. наук. праць (Бердичів, 10 листопада 2016 р.). – Бердичів, 2016. – С. 4 – 6.
 • Іщук В. В. Інноваційні підходи до організації лекційних занять у вищій школі / В. В. Іщук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 98 – 100.
 • Іщук В. В., Колесник Л. А. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх медичних працівників / В. В. Іщук, Л. А. Колесник // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29 лютого 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Ч. І. – С. 39 – 44.
 • 2015

 • Іщук В. В. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / В. В. Іщук, О. І. Шапран // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 190 – 196.
 • 2014

 • Іщук В. В. Педагогічне проектування як інноваційний напрям професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / В. Іщук // Туризм і краєзнавство: зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 52 – 56.
 • Ищук В. В. Модель профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры на основе контекстного и проектного обучения / В. В. Ищук // Молодой учёный. – 2014. – № 2 (61). – Часть V. – С. 765 – 769.
 • 2013

 • Іщук В. В. Методологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. – Т. ІІ. – С. 129 – 132.
 • Іщук В. В. Педагогічне проектування фізичного виховання в професійній підготовці майбутніх учителів / Валерія Іщук, Ольга Шапран // Вісник Черкаського університету. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – № 32 (285). – С. 62 – 67.
 • Іщук В. В. Сутність і структура професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 31. – С. 117 – 122.
 • Іщук В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичного виховання / В. В. Іщук // Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 13-15 лют. 2013 р.). – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Лукашевич О.М.», 2013. – С. 309 – 311.
 • Іщук В. В. Словник термінів з професійної освіти / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2013. – 276 с.
 • 2012

 • Іщук В. В. Технологія контекстного навчання у практиці професійної підготовки майбутніх учителів/ В. В. Іщук // Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 15-17 лют. 2012 р.). – Переяслав-Хмельницький: «Вид-во КСВ», 2012. – С. 205 – 207.
 • Іщук В. В. Педагогічне проектування в професійній підготовці майбутніх учителів: сутність і структура / В. В. Іщук // Школа першого ступеня: теорія і практика ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 37–38 – С. 102 – 109.
 • Іщук В. В. Використання контекстного навчання під час проходження педагогічної практики майбутніми вчителями фізичного виховання в школі / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. – С. 119 – 122.
 • Іщук В. В. Контекстне навчання як інноваційна технологія професійної підготовки майбутніх учителів / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 24. – С. 117 – 120.
 • Іщук В. В. Використання контекстного навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів / В. В. Іщук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – Луганськ, 2012. – № 22 (257). – С. 141 – 148.
 • Іщук В. В. Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів: [навч. посіб.] / за ред. О. І. Шапран. - Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2012. – 280 с.

2024

XІ Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»
XІ Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»12

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за програмою "Інклюзія без ілюзії. Відкриваємо двері до рівних можливостей"
Підвищення кваліфікації за програмою "Інклюзія без ілюзії. Відкриваємо двері до рівних можливостей"6

Сертифікат

Фізичне та ментальне здоров’я людини: принципи життєстійкості у кризових умовах
Фізичне та ментальне здоров’я людини: принципи життєстійкості у кризових умовах30

Інші

Корострокова онлайн-програма підвищення кваліфікації "Соцієтальна динаміка травми: чи робить сильнішим те, що не вбиває?"
Корострокова онлайн-програма підвищення кваліфікації "Соцієтальна динаміка травми: чи робить сильнішим те, що не вбиває?"6

Сертифікат


2023

Всеукраїнський конкурс "Педагогічний ОСКАР- 2023"
Всеукраїнський конкурс "Педагогічний ОСКАР- 2023"8
Детальніше

Сертифікат

Звітна конференція за результатами пошуково-дослідницької роботи "Світ науки - світ пошуку"
Звітна конференція за результатами пошуково-дослідницької роботи "Світ науки - світ пошуку"

Сертифікат

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку природничої освіти"
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку природничої освіти"12
Детальніше

Сертифікат

Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників
Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників30
Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Інші

X Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»
X Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»12

Сертифікат


2022

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих учених "Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти"
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих учених "Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти"12
Детальніше

МОН (грамота, подяка, диплом)

Підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації30
Детальніше

Інші

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"
ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"15
Детальніше

Сертифікат

34 Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"
34 Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"8
Детальніше

Сертифікат


2021

Стажування з 22.11.2021 р. на кафедрі біології, методології і методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі на тему: "Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у процесі викладання природничих дисциплін (біології, мікробіології, основ екології)"
Стажування з 22.11.2021 р. на кафедрі біології, методології і методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі на тему: "Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у процесі викладання природничих дисциплін (біології, мікробіології, основ екології)"150
Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Інші

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку"
V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку"12
Детальніше

Сертифікат

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"
VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"6

Сертифікат


2019

Педагогічна інноватика: термінологічний словник (співавтор)
Педагогічна інноватика: термінологічний словник (співавтор)

Інші


2016

Сучасний психолого-педагогічний словник (співавтор)
Сучасний психолого-педагогічний словник (співавтор)

Інші

І Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти"
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти"

Сертифікат


2015

Міжрегіональна науково-практична конференція "Психологія здоров’я"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Психологія здоров’я"

Сертифікат


2014

ХII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти"
ХII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти"

Сертифікат


2013

Словник термінів з професійної освіти (співавтор)
Словник термінів з професійної освіти (співавтор)

Інші

Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи"
Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи"

Сертифікат

II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"
II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"

Сертифікат


2012

VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвячена 10-річчю Українського відділення МАНПО
VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвячена 10-річчю Українського відділення МАНПО

Сертифікат

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи"
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи"

Сертифікат

Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів (навчальний посібник)
Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів (навчальний посібник)

Інші