Горбаченко В.В.

Балів рейтингу - 0 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 30

Остання атестація 01-04-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званняcтарший викладач
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Кваліфікаційна категорія методистаметодист вищої категорії
Підвищення кваліфікації
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навального процесу в дистанційній формі (30) 12-2020
ПредметГрупи
2021-2022 н.р.
Біологія і екологія С83
Мікробіологія Л44
Мікробіологія* С82
Основи екології Л44, С82
2020-2021 н.р.
Мікробіологія С81
Основи екології Л43, С81
Тем для тестування - 38 Кількість питань - 409
ПредметЕлектронний підручник
1 Біологія і екологія 77%
2 Мікробіологія 98%
3 Основи екології 96%
4 Основи екології 100%

  2021

 • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Інноваційний формат організації лекційних занять в умовах дистанційного навчання / В. В. Горбаченко, С. В. Солодовник // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 43 – 48.
 • 2020

 • Горбаченко В. В. Педагогічна інноватика: термінологічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2019. 384 с.
 • 2017

 • Іщук В. В. Технології навчання майбутніх фахівців медичної галузі в процесі компетентнісного підходу до їх професійної підготовки / В. В. Іщук // Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. – Ч. І. – С. 42 – 45.
 • Іщук В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентнісного підходу / В. В. Іщук // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 74 – 86.
 • 2016

 • Іщук В. В. Сучасний психолого-педагогічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький (Київська область): Домбровська Я.М., 2016. – 473 с.
 • Іщук В. В., Вознюк М. Туристичний квест – сучасний засіб залучення студентів до рухової активності під час занять фізичною культурою / В. В. Іщук, М. Вознюк // Фізкультура. Спорт. Здоров’я: матеріали Регіональної наук-практ. студентської конф. : зб. наук. праць (Бердичів, 10 листопада 2016 р.). – Бердичів, 2016. – С. 4 – 6.
 • Іщук В. В. Інноваційні підходи до організації лекційних занять у вищій школі / В. В. Іщук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 98 – 100.
 • Іщук В. В., Колесник Л. А. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх медичних працівників / В. В. Іщук, Л. А. Колесник // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29 лютого 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Ч. І. – С. 39 – 44.
 • 2015

 • Іщук В. В. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / В. В. Іщук, О. І. Шапран // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 190 – 196.
 • 2014

 • Іщук В. В. Педагогічне проектування як інноваційний напрям професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / В. Іщук // Туризм і краєзнавство: зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 52 – 56.
 • Ищук В. В. Модель профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры на основе контекстного и проектного обучения / В. В. Ищук // Молодой учёный. – 2014. – № 2 (61). – Часть V. – С. 765 – 769.
 • 2013

 • Іщук В. В. Методологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. – Т. ІІ. – С. 129 – 132.
 • Іщук В. В. Педагогічне проектування фізичного виховання в професійній підготовці майбутніх учителів / Валерія Іщук, Ольга Шапран // Вісник Черкаського університету. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – № 32 (285). – С. 62 – 67.
 • Іщук В. В. Сутність і структура професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 31. – С. 117 – 122.
 • Іщук В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичного виховання / В. В. Іщук // Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 13-15 лют. 2013 р.). – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Лукашевич О.М.», 2013. – С. 309 – 311.
 • Іщук В. В. Словник термінів з професійної освіти / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2013. – 276 с.
 • 2012

 • Іщук В. В. Технологія контекстного навчання у практиці професійної підготовки майбутніх учителів/ В. В. Іщук // Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 15-17 лют. 2012 р.). – Переяслав-Хмельницький: «Вид-во КСВ», 2012. – С. 205 – 207.
 • Іщук В. В. Педагогічне проектування в професійній підготовці майбутніх учителів: сутність і структура / В. В. Іщук // Школа першого ступеня: теорія і практика ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 37–38 – С. 102 – 109.
 • Іщук В. В. Використання контекстного навчання під час проходження педагогічної практики майбутніми вчителями фізичного виховання в школі / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. – С. 119 – 122.
 • Іщук В. В. Контекстне навчання як інноваційна технологія професійної підготовки майбутніх учителів / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 24. – С. 117 – 120.
 • Іщук В. В. Використання контекстного навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів / В. В. Іщук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – Луганськ, 2012. – № 22 (257). – С. 141 – 148.
 • Іщук В. В. Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів: [навч. посіб.] / за ред. О. І. Шапран. - Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2012. – 280 с.

2021

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"6

Сертифікат