Горбаченко В.В.

Балів рейтингу - 100 / 140

Годин підвищення кваліфікації - 210

Остання атестація 30-10-2020
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званняcтарший викладач
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Підвищення кваліфікації
Дистанційне навчання за будь-яких умов (30) 05-2022
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у процесі викладання природничих дисциплін (біології, мікробіології, основ екології) (150) 12-2021
Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навального процесу в дистанційній формі (30) 12-2020
ПредметГрупи
2022-2023 н.р.
Біологія і екологія Л47
Біологія і екологія С84
Біологія і екологія С83
Мікробіологія Л48
Мікробіологія Л45
Мікробіологія С85
Мікробіологія* С83, С82
Основи екології та профілактичної медицини Л45
Основи екології та профілактичної медицини С83
Основи екології та профілактичної медицини С85
Основи екології та профілактичної медицини Л48
2021-2022 н.р.
Біологія і екологія С83
Мікробіологія Л44
Мікробіологія* С82
Основи екології та профілактичної медицини Л44
Основи екології та профілактичної медицини С82
2020-2021 н.р.
Мікробіологія С81
Основи екології та профілактичної медицини Л43
Основи екології та профілактичної медицини С81

  2023

 • Горбаченко В., Солодовник О. Створення здоров’язбережувального освітнього середовища медичного коледжу в умовах воєнного стану в Україні. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць у 2 частинах / наук. ред. О. І. Шапран. Ч. 1. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2023. С. 167–175.
 • 2022

 • Горбаченко В., Ліскович Р., Тимощук М. Спеціальні методи очищення води в умовах воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі: зб. наукових праць / наук. ред. Ю. П. Шапран, укл – Л. І. Довгопола. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 45–49.
 • Солодовник О., Горбаченко В. Використання тренінгової технології надання першої домедичної допомоги в закладах освіти. Сучасна освіта: стратегії та технології навчання: зб. наук. праць / наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. С. 313–319.
 • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Застосування дистанційних технологій навчання в медичному коледжі. Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку: зб. наук. праць матеріалів V Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Херсон, 1-3 грудня 2021 р.). Херсон, 2021. С. 11–14.
 • Горбаченко В., Смагін О. Використання магнітних наночастинок у виробництві магнітокерованих лікарських препаратів. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХХІV Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 10 січня 2022 р.). Переяслав, 2022. Вип. 34. С. 53–56.
 • 2021

 • Горбаченко В. В., Солодовник С. В. Інноваційний формат організації лекційних занять в умовах дистанційного навчання / В. В. Горбаченко, С. В. Солодовник // Стратегії та технології навчання молоді і дорослих: матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: зб. наук. праць (Переяслав, 25 лютого 2021 р.). – Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М. – 2021. – С. 43 – 48.
 • 2020

 • Горбаченко В. В. Педагогічна інноватика: термінологічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2019. 384 с.
 • 2017

 • Іщук В. В. Технології навчання майбутніх фахівців медичної галузі в процесі компетентнісного підходу до їх професійної підготовки / В. В. Іщук // Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. – Ч. І. – С. 42 – 45.
 • Іщук В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентнісного підходу / В. В. Іщук // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 74 – 86.
 • 2016

 • Іщук В. В. Сучасний психолого-педагогічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький (Київська область): Домбровська Я.М., 2016. – 473 с.
 • Іщук В. В., Вознюк М. Туристичний квест – сучасний засіб залучення студентів до рухової активності під час занять фізичною культурою / В. В. Іщук, М. Вознюк // Фізкультура. Спорт. Здоров’я: матеріали Регіональної наук-практ. студентської конф. : зб. наук. праць (Бердичів, 10 листопада 2016 р.). – Бердичів, 2016. – С. 4 – 6.
 • Іщук В. В. Інноваційні підходи до організації лекційних занять у вищій школі / В. В. Іщук // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Житомир, 24 березня 2016 р.). – Житомир, 2016. – Вип. 1. – С. 98 – 100.
 • Іщук В. В., Колесник Л. А. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх медичних працівників / В. В. Іщук, Л. А. Колесник // Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць (Переяслав-Хмельницький, 29 лютого 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Ч. І. – С. 39 – 44.
 • 2015

 • Іщук В. В. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / В. В. Іщук, О. І. Шапран // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 190 – 196.
 • 2014

 • Іщук В. В. Педагогічне проектування як інноваційний напрям професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / В. Іщук // Туризм і краєзнавство: зб. наук. праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 52 – 56.
 • Ищук В. В. Модель профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры на основе контекстного и проектного обучения / В. В. Ищук // Молодой учёный. – 2014. – № 2 (61). – Часть V. – С. 765 – 769.
 • 2013

 • Іщук В. В. Методологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. – Т. ІІ. – С. 129 – 132.
 • Іщук В. В. Педагогічне проектування фізичного виховання в професійній підготовці майбутніх учителів / Валерія Іщук, Ольга Шапран // Вісник Черкаського університету. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – № 32 (285). – С. 62 – 67.
 • Іщук В. В. Сутність і структура професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 31. – С. 117 – 122.
 • Іщук В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичного виховання / В. В. Іщук // Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 13-15 лют. 2013 р.). – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Лукашевич О.М.», 2013. – С. 309 – 311.
 • Іщук В. В. Словник термінів з професійної освіти / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2013. – 276 с.
 • 2012

 • Іщук В. В. Технологія контекстного навчання у практиці професійної підготовки майбутніх учителів/ В. В. Іщук // Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 15-17 лют. 2012 р.). – Переяслав-Хмельницький: «Вид-во КСВ», 2012. – С. 205 – 207.
 • Іщук В. В. Педагогічне проектування в професійній підготовці майбутніх учителів: сутність і структура / В. В. Іщук // Школа першого ступеня: теорія і практика ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 37–38 – С. 102 – 109.
 • Іщук В. В. Використання контекстного навчання під час проходження педагогічної практики майбутніми вчителями фізичного виховання в школі / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. – С. 119 – 122.
 • Іщук В. В. Контекстне навчання як інноваційна технологія професійної підготовки майбутніх учителів / В. В. Іщук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 24. – С. 117 – 120.
 • Іщук В. В. Використання контекстного навчання в професійній підготовці майбутніх вчителів / В. В. Іщук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць. – Луганськ, 2012. – № 22 (257). – С. 141 – 148.
 • Іщук В. В. Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів: [навч. посіб.] / за ред. О. І. Шапран. - Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2012. – 280 с.

2023

Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників
Новітні педагогічні технології для науково-педагогічних працівників30
Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Інші

X Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»
X Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ОСВІТА: СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДІ І ДОРОСЛИХ»12

Сертифікат


2022

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих учених "Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти"
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів та молодих учених "Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти"12
Детальніше

МОН (грамота, подяка, диплом)

Підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації30
Детальніше

Інші

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"
ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"15
Детальніше

Сертифікат

34 Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"
34 Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи"8
Детальніше

Сертифікат


2021

Стажування з 22.11.2021 р. на кафедрі біології, методології і методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі на тему: "Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у процесі викладання природничих дисциплін (біології, мікробіології, основ екології)"
Стажування з 22.11.2021 р. на кафедрі біології, методології і методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі на тему: "Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у процесі викладання природничих дисциплін (біології, мікробіології, основ екології)"150
Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Інші

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку"
V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Інноваційні технології в процесі підготовки фахових молодших бакалаврів: стан, перспективи розвитку"12
Детальніше

Сертифікат

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"
VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих"6

Сертифікат


2019

Педагогічна інноватика: термінологічний словник (співавтор)
Педагогічна інноватика: термінологічний словник (співавтор)

Інші


2016

Сучасний психолого-педагогічний словник (співавтор)
Сучасний психолого-педагогічний словник (співавтор)

Інші

І Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти"
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти"

Сертифікат


2015

Міжрегіональна науково-практична конференція "Психологія здоров’я"
Міжрегіональна науково-практична конференція "Психологія здоров’я"

Сертифікат


2014

ХII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти"
ХII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти"

Сертифікат


2013

Словник термінів з професійної освіти (співавтор)
Словник термінів з професійної освіти (співавтор)

Інші

Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи"
Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи"

Сертифікат

II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"
II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"

Сертифікат


2012

VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвячена 10-річчю Українського відділення МАНПО
VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвячена 10-річчю Українського відділення МАНПО

Сертифікат

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи"
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи"

Сертифікат

Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів (навчальний посібник)
Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці вчителів (навчальний посібник)

Інші